• Представяне на проекта

  Трансграничният регион Видин-Олтения има богата история, ценно историческо наследство и разнообразна култура, допълваща европейския културен пейзаж. Историческите обекти, градският модел на историческите центрове на Дунавските градове, материалното и нематериално културно наследство формират основата за развитието на модерна туристическа инфраструктура. През последните години бяха предприети редица мерки за увеличаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион и бяха създадени различни атрактивни продукти, включително такива в областта на културния туризъм. Те обаче се основават главно на нематериалното културно наследство на региона и на запазения богат и автентичен фолклор. Извън фокус са останали съвременните културни институти и творчески индустрии, които създават качествени продукти и имат огромен потенциал да участват в процеса на превръщане на…

 • Подготовка на проекта

  Съвместното разработване на проекта започна преди повече от година и се дължи на желанието на партньорите да предприемат конкретни стъпки, за да използват капацитета на двата музикални института в комбинация с уникалното нематериално наследство на региона като ценен ресурс за устойчиво развитие. Филхармоничният оркестър „Олтения“ и „Симфониета-Видин“ дългогодишно са работили на базата на общия профил на двата културни института и стремежа им да разширят обхвата на творческите възможности, но досега никога не са сътрудничили в реализацията на проект. Провеждането на съвместни изпълнения на музиканти от двата оркестъра и запознаването им с възможностите, предлагани от Програмата, им даде идеята за настоящия проект. Запознавайки се с потенциала си като един от най-големите…

 • Създаване на Съвместен симфоничен оркестър

  Формирането на Съвместния оркестър е ключова дейност, свързана с изпълнението на този проект. Концепцията за този оркестър гарантира уникалността и качеството на крайния културен продукт, който ще бъде представен в рамките на фестивала. За да се реализират тези дейности и впоследствие да се осигури устойчивостта на създадения оркестър и постиженията на проекта, е необходимо да се закупят музикални инструменти. Музикалните инструменти, които са планирани за закупуване, са изключително важни за съвместния Оркестър. Това са инструменти, които двата културни института или не притежават или са остарели, амортизирани и не могат да осигурят необходимото качество, което да бъде постигнато. Покупката на тези инструменти ще позволи планирането и последващото изпълнение на музикалния репертоар…

 • Подготовка и провеждане на музикалния фестивал

  Музикалният фестивал ще бъде уникално събитие, което носи висок туристически потенциал, основан на местата, в които ще се проведе, както и на високото качество на културния продукт. Успешното му провеждане се нуждае от сериозна подготовка, което освен широкото му популяризиране  и съвместни репетиции, включва закупуването на необходимото оборудване за озвучаването на събитието. Покупката на звуково оборудване ще допринесе за устойчивостта на фестивала и ще бъде използвано за бъдещите му издания, както и за други съвместни инициативи на двата културни института. Музикалният фестивал ще продължи общо 4 дни, първите два от които се провеждат в Крайова а следващите два във Видин. Фестивалът ще започне веднага след приключване на репетициите на новосъздадения…

 • Създаване на “Music Guide”

  Основната дейност по настоящия проект е създаването на рекламен филм, представящ културното и историческо и природно богатство на трансграничния регион чрез творческия потенциал на два от най-големите културни институти в този трансграничен регион. The “Music Guide” ще бъде филм от 25 до 30 минути, заснет на най-малко 12 местоположения, които са емблематични за региона. На тези места музиканти от създадения по проекта българо-румънски оркестър ще изпълняват различни музикални композиции и ще разказват истории, използвайки способността на музиката да изразява емоции. Звуковия запис към филм ще бъде в три версии – на български, на румънски и на английски, и ще бъде широко разпространен. Трансграничният регион има уникална система на природна красота…

 • Създаване на стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитие на музикалния туризъм в трансграничния регион

  Създаването на Стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм в трансграничния регион е ключов елемент от този проект, тъй като в него ще бъдат определени основните приоритети в областта на развитието на културния туризъм в трансграничния регион чрез изследване и анализиране на специфичното място на музикалната култура, характерна за него. Принципите, които се наблюдават в процеса на разработване на Стратегията, са тези на прозрачността, непрекъснатостта, обратната връзка, документацията и т.н. Водещият партньор ще бъде отговорен за създаването на Стратегията и нейното разработване ще бъде възложено на външни експерти с достатъчен опит при изготвянето на такива стратегически документи. Филхармоничният оркестър „Олтения“ ще оказва пълна подкрепа при провеждането…

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.