Проект

Създаване на стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитие на музикалния туризъм в трансграничния регион

Създаването на Стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм в трансграничния регион е ключов елемент от този проект, тъй като в него ще бъдат определени основните приоритети в областта на развитието на културния туризъм в трансграничния регион чрез изследване и анализиране на специфичното място на музикалната култура, характерна за него. Принципите, които се наблюдават в процеса на разработване на Стратегията, са тези на прозрачността, непрекъснатостта, обратната връзка, документацията и т.н. Водещият партньор ще бъде отговорен за създаването на Стратегията и нейното разработване ще бъде възложено на външни експерти с достатъчен опит при изготвянето на такива стратегически документи. Филхармоничният оркестър „Олтения“ ще оказва пълна подкрепа при провеждането на необходимите изследвания и проучвания за изготвянето на документа и ще организира представянето му в Румъния.

В рамките на проекта ще бъде създаден стратегически документ – Стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитие на музикалния туризъм в трансграничния регион. Това ще бъде документ, който изследва и анализира музикалното богатство на региона както по отношение на автентичната музика, така и на съвременните постижения в областта на музиката и очертава възможностите за използване на тази музикална култура като ценен ресурс за развитието на културния туризъм , В процеса на разработване на Стратегията принципите на прозрачност, непрекъснатост, обратна връзка, документация и др. ще бъдат спазени.

Основните приоритети в областта на развитието на културния туризъм в трансграничния регион ще бъдат определени в документа, като се проучи и анализира специфичното място на музикалната култура, характерна за него. Стратегията ще бъде разработена, като се вземе предвид значението на трансграничното сътрудничество и ще бъдат включени няколко ключови точки. Първата част на документа ще бъде анализ на необходимостта от стратегия и ще разгледа основните цели, подцели и задачи на документа, връзката им с други международни, национални и регионални документи, както и принципите, приети в изпълнението на задачите.

На второ място, ще бъде направен всеобхватен анализ на настоящата ситуация в трансграничния регион. Той ще включва: описание на общите характеристики на културния туризъм в трансграничния регион и специално разработените както за нуждите на Стратегията, така и за изпълнението на задачите, произтичащи от нея, „паспортите“ на нейните индивидуални аспекти. Това е специален елемент от съдържанието му, като дава представа за развитието на културния туризъм в региона Видин – Долж и показва своите настоящи силни и слаби страни, както и бъдещите ресурси на региона за неговото развитие. Въз основа на тези „паспорти“ ще бъде изготвен задълбочен SWOT анализ на региона. В заключителната част ще бъдат определени приоритетите и мерките за постигане на стратегическата цел. Тук ще бъдат очертани бъдещите задачи, етапи, действия, както и необходимите средства и ресурси за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм в региона. В заключителната част ще бъдат разгледани методите за мониторинг на изпълнението на Стратегията и системата за нейното бъдещо актуализиране.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.