Проект

Създаване на Съвместен симфоничен оркестър

Формирането на Съвместния оркестър е ключова дейност, свързана с изпълнението на този проект. Концепцията за този оркестър гарантира уникалността и качеството на крайния културен продукт, който ще бъде представен в рамките на фестивала. За да се реализират тези дейности и впоследствие да се осигури устойчивостта на създадения оркестър и постиженията на проекта, е необходимо да се закупят музикални инструменти. Музикалните инструменти, които са планирани за закупуване, са изключително важни за съвместния Оркестър. Това са инструменти, които двата културни института или не притежават или са остарели, амортизирани и не могат да осигурят необходимото качество, което да бъде постигнато. Покупката на тези инструменти ще позволи планирането и последващото изпълнение на музикалния репертоар от съвместния оркестър без никакви ограничения.

Ще бъде създаден Съвместен симфоничен оркестър от 52 музиканти, който ще включва 26 представители на Филхармонията – Олтения и 26 представители на Симфонията-Видин.

Въз основа на репертоара, избран от Художествените съвети, музикантите ще проведат тридневни съвместни репетиции, които ще бъдат достатъчни за професионалистите, за да постигнат висококачествено изпълнение. Репетициите ще се проведат в град Крайова, където ще започне фестивалът, като се използва материално-техническата база на Филхармония – Олтения. По време на тези репетиции ще бъдат представени сценариите на всяка фестивална вечер и музикантите ще бъдат запознати с тях. Тези сценарии трябва да бъдат специално обвързани с всяка от крепостите, в които ще се проведе събитие.

Отговорност за изпълнението и отчитането на тази дейност ще бъде Филхармония – Олтения, която ще отговаря за логистиката за настаняване и хранене на българските участници за времето на репетициите. Транспортът на участниците от България до град Крайова ще бъде отговорност на Симфониета-Видин.

Основният метод, използван в рамките на тази дейност, е включването на преки бенефициенти в дейностите по проекта. Участието на музиканти от двете културни институции в подготовката и изпълнението на фестивала позволява и насърчава активно участие, участие и подкрепа, които осигуряват постигането на очакваните резултати. Резултатът от тази дейност ще бъде създаването на Съвместен българо-румънски симфоничен оркестър, който ще представи концертната програма по време на Музикалния фестивал. До този момент такъв оркестър от професионалисти никога не е бил формиран, а изпълнението на тази дейност ще допринесе както за индивидуалния растеж на музикантите, така и за създаването на интересен културен феномен. Артистите ще имат възможност да работят заедно, да споделят опит, идеи, информация и най-добри практики.

Ще бъде закупено оборудване/музикални инструменти и при двата оркестъра.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.