Проект

Подготовка на проекта

Съвместното разработване на проекта започна преди повече от година и се дължи на желанието на партньорите да предприемат конкретни стъпки, за да използват капацитета на двата музикални института в комбинация с уникалното нематериално наследство на региона като ценен ресурс за устойчиво развитие. Филхармоничният оркестър „Олтения“ и „Симфониета-Видин“ дългогодишно са работили на базата на общия профил на двата културни института и стремежа им да разширят обхвата на творческите възможности, но досега никога не са сътрудничили в реализацията на проект. Провеждането на съвместни изпълнения на музиканти от двата оркестъра и запознаването им с възможностите, предлагани от Програмата, им даде идеята за настоящия проект. Запознавайки се с потенциала си като един от най-големите културни институти на територията на трансграничния регион, Филхармоничният оркестър „Олтения“ и „Симфониeта-Видин“ сключиха споразумение за сътрудничество и разработиха текущото предложение за проект. Проектът се фокусира върху музиката и нейното хармонизиране с уникалните природни ресурси и културните ценности на региона. Двамата партньори са убедени, че тази комбинация, съчетана с комбинирания им потенциал, ще допринесе за повишаване на туристическата привлекателност на региона и за устойчивото му развитие.

Бяха проведени редица срещи и бяха поддържани постоянни контакти между партньорите чрез използване на различни интернет канали за комуникация. Беше разработена работна стратегия с ясни цели, планирани са дейности по временен резерв, бяха обсъдени начините за осъществяване на проверимо въздействие и бяха определени различни дейности, насочени към постигане на устойчивост на проекта. За установяване и поддържане на успешна комуникация екипът на проекта разработи комуникационен план, който понастоящем осигурява успешна комуникация между двамата партньори и в бъдеще ще бъде разширен, за да включи участниците в проекта и всички заинтересовани страни. Адекватното и еквивалентно участие на двамата партньори в разработването и подготовката на проекта гарантира пълна интеграция на етапа на изпълнение и силна мотивация за постигане на желаните резултати.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.