Проект

Представяне на проекта

Трансграничният регион Видин-Олтения има богата история, ценно историческо наследство и разнообразна култура, допълваща европейския културен пейзаж. Историческите обекти, градският модел на историческите центрове на Дунавските градове, материалното и нематериално културно наследство формират основата за развитието на модерна туристическа инфраструктура. През последните години бяха предприети редица мерки за увеличаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион и бяха създадени различни атрактивни продукти, включително такива в областта на културния туризъм. Те обаче се основават главно на нематериалното културно наследство на региона и на запазения богат и автентичен фолклор. Извън фокус са останали съвременните културни институти и творчески индустрии, които създават качествени продукти и имат огромен потенциал да участват в процеса на превръщане на региона в желана и популярна туристическа дестинация. Развитието на музикалния туризъм като вид специализиран туризъм не е сред темите, върху които работи активно трансграничният регион. Съществуващите ресурси и възможностите за тяхното използване не са оценени. Партньорството между Sinfonietta Vidin и Филхармонията – Крайова има за цел да промени тази ситуация.

Основната цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Видин-Олтения и да се популяризират местните природни красоти и културни ценности, като се използват съвременните творчески индустрии и се създава иновативно културно събитие.

В рамките на проекта ще бъде разработена съвместна стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм в трансграничния регион. Акцентирането на съвременните творчески индустрии ще помогне да се привлече друга група потенциални туристи, която досега не е била покрита.

Създадена е уникална формация на български и румънски музиканти, които ще разработят съвместна концертна програма. Ще бъде организиран музикален фестивал, като част от програмата ще бъде представена в град Видин, а другата в град Крайова. Фестивалната програма ще бъде определена от управителните съвети на двата оркестъра.

Иновациите и привлекателността ще се търсят не само чрез възможностите за комбиниране на музиканти от двата оркестъра, но и чрез представяне на концертната програма извън традиционните места, за да се осигури едно незабравимо изживяване за публиката.

Ключов момент в настоящия проект е насърчаването на уникалната природна красота и културните ценности на трансграничния регион по иновативен начин. Създаването на „Musical Guide“ ще популяризира както музикалния фестивал като културно събитие, така и целия трансграничен регион като място с уникални природни дадености и културно-историческо наследство. Видеоклиповете, включени в ръководството, ще направят уникалната система от природни, исторически и културни ценности на трансграничния регион „оживяват“ и ще привлекат вниманието.

По проекта Филхармонията – Крайова и Симфониета – Видин ще действат в сътрудничество за първи път. Тези два културни института имат богата история, изключително висока репутация и играят ключова роля в осъществяването на културните политики в техните региони, но все още не са работили като партньори. Техните музиканти са доказани професионалисти, желаещи да прилагат иновативни подходи в творческите си дейности. Те ще съчетаят усилията си за създаване на нов, качествен и привлекателен културен продукт, който ще предизвика интерес не само за местните общности, но и ще допринесе за увеличаване на потенциала за развитие на туризма в региона. Изпълнението на проекта ще доведе до създаването на уникален културен и туристически продукт, който оркестрите от двете страни не биха могли да създадат сами.

Като обединява потенциала на два от най-големите културни институти и формира общ туристически продукт и промоционална политика, проектът ще допринесе значително за устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион. Проектът е свързан с Приоритетна ос 2 – Зелен регион; Специфична цел 2.1. – Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство и ще допринесе както за програмните показатели за продукти. Ще бъдат създадени два основни продукта: иновативно културно събитие – „Музикален фестивал“ и “Musical Guide”, които популяризират природните ресурси и уникалното културно наследство на трансграничния регион. Ще бъде разработен стратегически документ – Съвместна стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитието на музикален туризъм в трансграничния регион.

Всички дейности, планирани по проекта, ще бъдат изпълнени на територията на трансграничния регион.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.